Ansök

Vår organisation

Ledningen består av verksamhetschef och gruppchef som har ett gemensamt ansvar för verksamheten. Vi har gjort en tydlig arbetsfördelning men vi ska kunna alla delar i verksamheten för att det inte ska bli sårbart vid frånvaro.

Ledningens uppdrag och ansvar i stort innebär att arbetsleda personalen, sköta om bemanningen, kontakt med kunder, närstående och uppdragsgivare. Se till att verksamheten har god kvalitet.

Vår värdegrund

Klippans Omsorg & Service arbetar efter grundvärderingarna respekt och förtroende. Detta innebär att: 
Kunder blir alltid bemött med respekt och möts av professionell personal som ger god vård och service och alltid känner sig sedda. Och det är viktigt att vi respekterar och förstår våra kunders individuella önskemål, kultur och religion, integritet och självklart att vi på Klippans utförs vårt arbete på ett förtroendefullt sätt i kundens hem. Förtroende skapar vi genom att visa öppenhet, välvilja, tillit och respekt för kunden. 
Medarbetare
Bidrar till arbetsglädje, är en god arbetsmiljö för varandra så att det är lika roligt att gå till jobbet som att gå hem
Är delaktiga, kan påverka sitt arbete och tar ansvar för sina arbetsuppgifter
Följer regler och arbetar för uppsatta mål i verksamheten
Bemöter varandra med hänsyn och respekt

Vår personal

Personalen som jobbar i företaget ansvarar för att utföra omsorgs och servicetjänster på vardagar och helger under de tider som avtalats. I personalens arbetsuppgifter ingår att ta emot kundsamtal samt att genomföra de uppdrag som är planerade på respektive medarbetare. 
De blir kontaktpersoner för ett visst antal kunder. De ska även dokumentera och rapportera genomförda insatser samt rapportera avvikelser. Personal ska rapportera förseningar/förändringar i dagsschemat till berörd kund så snart de ser att de inte hinner komma till avtalad tid.

Kvalitet

Vi säkrar god kvalitet genom att ha:
Kontaktmannaskap
Aktuella genomförandeplaner där kunden ges inflytande och delaktighet
Att följa upp beställda och genomförda/ej genomförda insatser
Fortlöpande grundvärderings arbete
Att hantera synpunkter och klagomål enligt företagets rutiner
Att samverka med olika aktörer runt kunderna
Att samverka med olika aktörer runt kunderna
Ledningen ska säkerställa att all personal har kunskap om företagets kvalitetsarbete och rutiner. All personal har ett personligt ansvar för att de arbetar för att säkerställa att våra tjänster levereras med god kvalitet för kunden. Ledningen är ansvarig för att gruppen arbetar aktivt med kvalitet i det dagliga arbetet och att all personal arbetar i enlighet med företagets rutiner. Verksamhetschefen sammanställer analyser och vidtar åtgärder som krävs för att säkra verksamhetens kvalitet. Gör uppföljning av inkomna avvikelser och klagomål.